208-277V Photocontrol w/ Threaded Stem - Stationary

208-277V Photocontrol w/ Threaded Stem - Stationary

Regular price $12.00 Sale

208-277V Photocontrol w/ 1/2" threaded stem. Stationary style.